Avatar The Last Airbender - Appa Link… I… See you later…

dead-radiowaves:

awkwardvagina:

L̵̶̨̛ͨͫͫ̊ͥ̍ͫ̂͋̏̑̋ ̸̸͑̓ͯ̊̓̆̿ͭ̅̓̈́̈͌ͥ̆̾͘͢Ĕ̷̸̡̐̂̈ͦ̇ͤ͒ͦ̚ ͥ͋̄̉̒̓͗̑ͩ͢͜͝Tͧ͐̆̆̈́̈́̚̚͜
̵̧̽ͬͨͣͭ̎ͣͫ͒̃̃̔ ̶̴̛̇̋̍͋͛̐͊͆̒͋ͨͦI̶͑͋͋̈́̚͜ ̶ͭ̇̉̂ͣ́ͮ͆̊҉̡͏̧Ť̷̡ͩ̌͋ͣͦ
̷̸̛ͥ͑̅̃ͭͩͦ̾̊͋ͨ͑̚͠ ̸̡ͪ̍̽͆̉̚Ģ̶̧̢̍͒͋͊̏́Ô̅̒̐̊ͫͬͫͧ͑ͩͨ̀́̊̇͑̋͏̶̴̛

JESUS

Reblog
8 hours ago with 103062 notes via dead-radiowaves (source)

nothingbutgames:

Fado and Laruto, former Sages from The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003)

Reblog
8 hours ago with 319 notes via trifource (source)
Reblog
8 hours ago with 1191 notes via dead-radiowaves (source)

Kung Fu Panda 2 + Scenery

Reblog
8 hours ago with 2205 notes via snowydragons (source)

dreamsoffools:

Doodle I never quite managed to finish :(

Reblog
8 hours ago with 6228 notes via completelytwitterpated (source)

diaemyung:

Have a great day

Reblog
8 hours ago with 20678 notes via lividlalnacast (source)
Reblog
8 hours ago with 444 notes via cuteautumn (source)

ginjaninja3716:

commandereyebrows:

chachipistachis:

theamericankid:

Tumblr needs more of this….whatever this is.

Is this the same artist who made the original for this

image

how women actually are

OH MY GOD IF I DON’T EVER REBLOG THIS IT’S PROBABLY BECAUSE I’M DEAD

Reblog
8 hours ago with 584305 notes via desert-colossus (source)

So the first job I’ve ever applied to who’s actually invited me for an interview happens to tell me my interview is during my holiday… my life sucks

Reblog
9 hours ago with 1 notes

burdenedwithgloriousassbutt:

this was the moment I completely lost it

Reblog
9 hours ago with 620 notes via dead-radiowaves (source)