Avatar The Last Airbender - Appa Link… I… See you later…

dead-radiowaves:

awkwardvagina:

L̵̶̨̛ͨͫͫ̊ͥ̍ͫ̂͋̏̑̋ ̸̸͑̓ͯ̊̓̆̿ͭ̅̓̈́̈͌ͥ̆̾͘͢Ĕ̷̸̡̐̂̈ͦ̇ͤ͒ͦ̚ ͥ͋̄̉̒̓͗̑ͩ͢͜͝Tͧ͐̆̆̈́̈́̚̚͜
̵̧̽ͬͨͣͭ̎ͣͫ͒̃̃̔ ̶̴̛̇̋̍͋͛̐͊͆̒͋ͨͦI̶͑͋͋̈́̚͜ ̶ͭ̇̉̂ͣ́ͮ͆̊҉̡͏̧Ť̷̡ͩ̌͋ͣͦ
̷̸̛ͥ͑̅̃ͭͩͦ̾̊͋ͨ͑̚͠ ̸̡ͪ̍̽͆̉̚Ģ̶̧̢̍͒͋͊̏́Ô̅̒̐̊ͫͬͫͧ͑ͩͨ̀́̊̇͑̋͏̶̴̛

JESUS

Reblog
3 days ago with 103081 notes via dead-radiowaves (source)

nothingbutgames:

Fado and Laruto, former Sages from The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003)

Reblog
3 days ago with 496 notes via trifource (source)
Reblog
3 days ago with 2006 notes via dead-radiowaves (source)

Kung Fu Panda 2 + Scenery

Reblog
3 days ago with 2570 notes via snowydragons (source)

dreamsoffools:

Doodle I never quite managed to finish :(

Reblog
3 days ago with 10004 notes via completelytwitterpated (source)

diaemyung:

Have a great day

Reblog
3 days ago with 45730 notes via lividlalnacast (source)
Reblog
3 days ago with 445 notes via cuteautumn (source)

ginjaninja3716:

commandereyebrows:

chachipistachis:

theamericankid:

Tumblr needs more of this….whatever this is.

Is this the same artist who made the original for this

image

how women actually are

OH MY GOD IF I DON’T EVER REBLOG THIS IT’S PROBABLY BECAUSE I’M DEAD

Reblog
3 days ago with 588386 notes via desert-colossus (source)

So the first job I’ve ever applied to who’s actually invited me for an interview happens to tell me my interview is during my holiday… my life sucks

Reblog
3 days ago with 1 notes

burdenedwithgloriousassbutt:

this was the moment I completely lost it

Reblog
3 days ago with 730 notes via dead-radiowaves (source)